Pravidla závodu

PRAVIDLA ZÁVODU PARTYZÁNSKÁ

1. Úvod
1.1. Závod Partyzánská organizuje zapsaný spolek Moravia Artisti Societa, z.s. dále jen „organizátor“.

1.2. Cílem závodu je zejména rozšířit povědomí o horském běhu i v našem rodném kraji.

1.3. Základní podmínkou závodu je absolvovat v daném časovém limitu trasu, projít všemi kontrolami a dorazit zpět do cíle.

2. Průběh a hodnocení závodu
2.1. Principy Partyzánské
2.1.1. Závodníci mají za úkol absolvovat určenou trasu za pomoci GPS zařízení (viz Povinná a doporučená výbava), projít všemi kontrolními body a ve stanoveném limitu dorazit do cíle.

2.2. Specifikace registrace závodníka Partyzánské
2.2.1. Minimální věk závodníka je 18 let.

2.2.2. Registrace závodníků probíhá pouze elektronicky na webových stránkách závodu.

2.2.3. Organizátor si vyhrazuje právo z důvodu nezaplacení startovného, nebo v jiných odůvodněných případech registraci závodníka zrušit.

2.2.4. V případě nepříznivého počasí se závod ruší. Poplatky za startovného se nevrací! (Pozn.: V čase závodu budou již prostředky ze startovného použity a není možné je tedy vrátit. Uděláme však vše, co bude v naších silách, aby závod proběhl.)
V případě jiných okolností zrušení závodu (např. nemožnost uskutečnění akce z důvodu nařízení vlády)  se poplatek vrací, pokud byl závod zrušen s dostatečným předstihem (dle uvážení organizátora). V opačném případě ( okolnosti nevznikly v dostatečném předstihu) se startovné nevrací.

2.2.5 Závod se koná při minimálním počtu 40 závodníku (short). Aby byla otevřena trasa long je třeba 20 učastníků. V případě malého počtu učastníků na long budou tito závodníci dopředu osloveni, zda by souhlasili s přeřazením na trase short (nebo vrácení reg. poplatku)

2.2.6. Při neúčasti závodníka z vlastního zavinění však nevzniká nárok na vrácení startovného!!!

2.3. Specifikace kontrolního bodu Partyzánské
2.3.1. Kontrolní body (dále jen KB) jsou místa, které musí závodník během závodu navštívit.

2.3.2. Poloha KB není předem závodníkovi známá a slouží ke kontrole správného absolvování závodu.

2.3.3 KB je nutno dosáhnout v určitém časovém limitu určeného pořadatelem. 

2.4. Start Partyzánské
2.4.1. Start všech účastníků proběhne společně ze Startu závodu v termín a čas stanovený na webu organizátorem.

2.4.2. Před startem je nutné se v prostoru startu v místě označeném organizátorem nahlásit.

2.5. Průběh Partyzánské
2.5.1. Kromě kontrolních bodů jsou na trati umístěny i tři (v případě varianty Long čtyři) občerstvovací zastávky.

2.6. Hodnocení Partyzánské
2.6.1. O konečném pořadí závodníků rozhodne čas návratu do cíle, který musí být v časovém limitu určeném organizátorem.

2.6.2. Závodníci, kteří závod přeruší, nedorazí zpět do cíle, nebo k návratu do cíle využijí dopravní prostředek, jsou hodnoceny jako „nedokončili“.

 

 1. Zdravotní stav závodníků
  3.1. Závodu se mohou zúčastnit jen zcela zdraví lidé.

  3.2. Závodu se nesmí účastnit osoby se zdravotními problémy srdce a oběhové soustavy, ledvin, jater a jinými nemocemi ohrožujícími život v případě velké fyzické námahy a vyčerpání.
  Závodu se taktéž nesmí účastnit osoby trpící epilepsií a vážnými psychickými chorobami a jakýmikoliv dalšími fyzickými omezeními, které by ohrozily zdraví a život účastníků Partyzánské z důvodu účasti na tomto závodě.
  Organizátor neodpovídá za zdravotní stav jednotlivých účastníků.

  3.3. Během závodu a přípravy na něj je zakázáno požívat podpůrné prostředky nepřirozeně zvyšující výkonnost (anabolika, hormonální přípravky, steroidy apod.).
  Dále se zakazuje na závodě účast osobám pod vlivem omamných látek včetně alkoholu.

  4. Povinnosti závodníků
  4.1. V průběhu celého závodu se závodník pohybuje jen po vlastních nohou. Je zakázáno používat jakékoli jiné způsoby dopravy. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci závodníka.

  4.2. Závodník je povinen dodržovat pravidla pro pohyb v Chráněné krajinné oblasti.

  4.3. V případě přesunu po veřejných komunikacích je závodník povinen dodržovat pravidla pro pohyb chodců v silničním provozu.

  4.4. Závodníci jsou povinni respektovat označené a ohraničené soukromé pozemky a nevstupovat na ně.

  4.5. Závodníci jsou povinni udržovat čistotu a pořádek po celé délce trasy. Zejména neodhazovat odpadky.

  4.6. Organizátor neodpovídá za škody, způsobené účastníky závodu, které vznikly porušením zákonů ČR, či pravidel pro pobyt v chráněných oblastech a rezervacích. V případě, že závodník ohrozí dobré jméno a pověst závodu, je organizátor oprávněn rozhodnout o jeho diskvalifikaci a vydat zákaz startu pro další ročníky.

  5. Povinná a doporučená výbava

5.1. Povinná výbava pro účastníka
Funkční GPS zařízení (  ) s nahranou mapou závodu.

5.2. Doporučená výbava:

Hůlky – partyzánské chodníčky nevedou po rovině

Powerbanka nebo náhradní baterka k GPS zařízení

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Všichni účastníci závodu startují na vlastní odpovědnost.

6.2. Řešení sporných interpretací těchto pravidel, jakož i konečné rozhodnutí o vyřešení problému spadá výhradně do kompetence organizátora závodu.

7. Prohlášení o seznámení se s pravidly
Registrující se závodníci prohlašují:
Pravidla jsem si pozorně přečetl, rozumíme jim a jsou mně známa rizika spojená účastí na akci.
Jedná se především o rizika spojená s velkou fyzickou i psychickou zátěží a související možností úrazu a vyčerpání.
Jsem si vědom toho, že pořadatel akce nebo osoby, které na průběhu akce s pořadatelem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na mém zdraví nebo majetku nebo jiných osob způsobenou porušením mých povinností plynoucích z těchto pravidel.

Jsem si vědom odpovědnosti, kterou nesu za újmu na zdraví a majetku každého z nás nebo jiných osob nebo vzniku škody způsobené porušením vlastních povinností plynoucích z pravidel závodu.
Všechny škody, které při nedodržení těchto pravidel způsobím sobě, jiným účastníkům akce, pořadateli nebo osobám spolupracujícím jsme povinni uhradit v plné výši na vlastní náklady.